O rewitalizacji


O rewitalizacji / Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki


Poprzedniczką Agencji Rewitalizacji Starówki Spółki z o.o. była Jednostka Budżetowa Gminy Płock - Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki.

Istniała ona od 1lipca 1997 roku do 31 grudnia 1998 roku - powołana przez Radę Miasta.

Była efektem przyjęcia przez radnych w kwietniu 1997 roku Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki.

Od 1 stycznia 1999 roku całość zadań MARS-JB przejęła ARS Spółka z o.o.

Trochę Historii

Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki w Płocku działała jako jednostka budżetowa Gminy Płock. Podstawy prawne jej powołania to:

 • Uchwała Nr 730/L/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki,
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 roku, Prawo Budżetowe (Dz. U. Nr 4 z 1991 roku, poz. 18 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990 roku, poz. 95 ze zmianami),
 • Uchwała Nr 493/XXXVIII/96 Rady Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 1996 roku o przyjęciu Zasad Polityki Mieszkaniowej Gminy Płock,

Jednostka budżetowa to taki podmiot, który pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu. Gminne jednostki budżetowe tworzone są na podstawie stosownej uchwały rady gminy dla realizacji celów przewidzianych w ustawie o samorządzie terytorialnym.

Jednostka budżetowa?

Za...

 • wyposażenie przez gminę w środki budżetowe w chwili utworzenia, co ważne jest szczególnie na starcie,
 • pełne pokrywanie wszelkich wydatków jednostki z budżetu gminy,
 • brak zależności pomiędzy wysokością wydatków, a wysokością uzyskanych wpływów, co oznacza iż tego rodzaju forma organizacyjna może egzystować także w razie prowadzenia działalności “niedochodowej”, co z kolei pozwala na swobodne realizowanie celów, dla których jednostka została utworzona,
 • duża wiarygodność na rynku, albowiem gmina jako założyciel jest osobą prawną budzącą powszechne zaufanie,
 • ścisły związek z gminą, która powołała daną jednostkę, co pozwala na korzystanie z wszelkiego potencjału, jaki posiada gmina w zakresie technicznym i osobowym, łatwy dostęp do wszelkich informacji, a także możliwość preferencyjnego traktowania przez gminę,

...i przeciw

 •  całkowite uzależnienie finansowe do gminy,
 • brak możliwości wypracowywania własnych dochodów,
 • “polityczne” uzależnienie od aktualnej wiodącej opcji w gminie, co oznacza, iż dana jednostka może być zlikwidowana w razie takiej woli radnych, reprezentujących określone interesy,
 • brak swobody w podejmowaniu decyzji, dotyczących strategii i kierunków działania danej jednostki, duże powiązanie w tej materii z gminą,
 • możliwość jedynie realizacji celów użyteczności publicznej.

Celem działania Agencji była organizacja procesu rewitalizacji historycznej substancji urbanistycznej i architektonicznej miasta Płocka na obszarze określonym w Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki.

Zadaniem Agencji Rewitalizacji było przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, prowadzonych z funduszy publicznych lub przy ich udziale, a także inicjowanie i towarzyszenie prywatnym przedsięwzięciom tak, aby prowadzone były w interesie rozwoju miasta i zgodnie ze strategią rewitalizacji.

Innymi słowy, Agencja zajmowała się koordynacją wszelkich prac związanych z rewitalizacją, m.in. przygotowaniem koncepcji prac w poszczególnych kwartałach, promocją Starówki i jej odnowy, współdziałaniem z odpowiednimi jednostkami w zakresie opracowania planu socjalnego dla mieszkańców obszaru staromiejskiego.

Zadania

Do zadań Agencji Rewitalizacji należały w szczególności następujące formy działalności:

A. Przygotowanie podstawy do działań rewitalizacyjnych w formie:

 • badań stanu obszaru poddawanego procesowi rewitalizacji, ukazujących jego deficyty i potrzeby w zakresach: urbanistyczno-przestrzennym, budowlano-technicznym, funkcjonalnym i komunikacyjnym, a także struktury i sytuacji społecznej i własnościowej wraz z koniecznymi badaniami naukowymi,
 • przygotowania koncepcji rewitalizacji wyżej określonego obszaru staromiejskiego w formie projektu prawa miejscowego wraz z przygotowywaniem wniosków w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowaniem projektów planów,
 • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie opracowania planu socjalnego dla mieszkańców obszaru staromiejskiego, przewidującego sposoby łagodzenia skutków społecznych, wynikających z podejmowanych działań rewitalizacyjnych (utrata mieszkań, problem mieszkań zastępczych i rotacyjnych, koszty przeprowadzek, itp.),
 • realizacja strategii rewitalizacji, polegająca na określaniu stopnia udziału Miasta Płocka jako inwestora i udziału inwestorów prywatnych, ustalaniu konsekwencji prawno-ekonomicznych procesu rewitalizacji (np. odnośnie struktur własnościowych i ich ewentualnych zmian) oraz opracowywaniu odpowiednich dokumentów prawnych i propozycji finansowo-budżetowych.

B: Udział w realizacji programu i procesu rewaloryzacji, a szczególnie:

 • uczestniczenie w realizacji inwestycji miejskich prowadzonych na terenie poddawanym procesowi rewitalizacji w zakresie przygotowania programów inwestycyjnych i prowadzenia niektórych inwestycji (np. mieszkania, usługi, poprawa infrastruktury, zagospodarowanie przestrzeni publicznych),
 • stałe analizowanie i diagnozowanie realizacji programu rewitalizacji, a w szczególności ciągłe dostosowywanie jej do zmieniających się czynników zewnętrznych, przy pragmatycznym podejściu do strategii rewitalizacji,
 • prowadzenie konsultacji dla właścicieli nieruchomości oraz inwestorów prywatnych, doradzanie w dziedzinie problemów urbanistycznych, budowlano-technicznych oraz prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania przy tym komunalnych celów rewitalizacyjnych, a także kontrolowania ich zgodności ze strategią rewitalizacji,
 • ewentualne pozyskiwanie dla inwestycji miejskich środków dotacyjnych pozabudżetowych,
 • prowadzenie działalności mającej na celu pozyskiwanie dla procesu rewitalizacji Płockiej Starówki inwestorów miejscowych i zamiejscowych, w tym zagranicznych,
 • pomoc w prowadzeniu działań osłonowo - społecznych dla mieszkańców - lokatorów mieszkań czynszowych znajdujących się na terenie poddawanym procesowi rewitalizacji, np.: doradztwo w dziedzinie prawa, pomoc w uzyskiwaniu mieszkań zastępczych,
 • prowadzenie szerokiej akcji propagandowo-uświadamiającej oraz informacyjnej, a w szczególności prowadzenie konsultacji z właścicielami, inwestorami i lokatorami, zarówno w związku ze sporządzanymi planami, jak i realizowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi - prowadzenie public relation (nagłośnienie w prasie, popularyzacja wiedzy o starówce, wprowadzenie na rynek materiałów popularnonaukowych i informacyjnych o programie rewitalizacji, organizacja konferencji naukowych),
 • prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej,
 • stałe informowanie o całokształcie procesu rewitalizacji odnośnie jego zagadnień urbanistyczno-planistycznych, techniczno-budowlanych, finansowo-ekonomicznych i społecznych, a w szczególności o potrzebie ewentualnych zmian strategicznych, merytorycznych czy też weryfikacji uchwał i ustaleń planistyczno-prawnych itp.
 • Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki rozpoczęła gromadzenia materiałów do stworzenia "Archiwum obiektowego miasta Płocka", w którym każdy obiekt na Starym Mieście miałby swoją historię w postaci zdjęć, planów czy choćby informacji gdzie znajdują się materiały o tym budynku, placu itp. Ideą jest przeprowadzenie tego pomysłu w formie całkowicie skomputeryzowanej.

Materiały z działalności MARS-JB

 1. Uchwała Rady Miasta Płocka o uchwaleniu Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki
 2. Uchwała Rady Miasta Płocka o Powołaniu MARS - JB
 3. Statut Miejskiej Agencji Rewitalizacji Starówki
 4. Strategia Rewitalizacji Płockiej Starówki
 5. Struktura organizacyjna MARS - JB
 6. Program działania MARS
 7. Materiały z konferencji architektonicznej (listopad 1997)
 8. Materiały z konferencji archeologicznej (luty 1998)
 9. Materiały konkursowe konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo
  - przestrzennej rejonu Pl. 13 Straconych w Płocku przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 sierpnia 1997 w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki /Dz.U. z 1997 r. nr 100/
 10. Tekst ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców Starego Miasta