Lodowiska


Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.ars.plock.pl. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci Internet w Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. z siedzibą w Płocku, przy Placu Stary Rynek 5 lok. 6A,   NIP: 774-23-88-782; Regon 610993612; KRS 0000044769; Sąd Rejonowy  dla Łodzi – Śródmieścia Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 29.594.000,00 zł,
2. System sprzedaży on-line www.ars.plock.pl prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż biletów. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.ars.plock.pl
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a  Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o.. zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.ars.plock.pl
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub karty kredytowej.
4. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
5. W sytuacji braku uzyskania przez Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w punkcie 6 (w czasie 20 minut) w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, ARS Sp. z o.o.. poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 20 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
7. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
8. Bilety pozostają własnością Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. do czasu odnotowania przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie jedne sesji z jednego biletu korzystało kilka osób.
9. Płatności za bilety obsługiwane są przez Blue Media S.A za pośrednictwem serwisu internetowego.                                   10. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Blue Media S.A
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
12. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Blue Media S.A
13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
14. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne
15. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
•    bezpośrednio przy wejściu na wybraną sesję okazać wydrukowany bilet otrzymanym drogą mailową,
•    lub bezpośrednio przy wejściu na wybraną sesję okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet.

Przed wejściem na wybrane lodowisko okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
18. Do wstępu na sesję organizowaną przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
19. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wybranej sesji, na którą został zakupiony bilet.
20. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 19 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na wybraną sesję.
21. Sprzedaż biletów w Systemie on-line kończy się na 30 minut przed rozpoczęciem danej sesji.
22. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
23. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
24. Osoby posiadające ważny bilet na daną sesję mogą wejść na ślizgawkę organizowaną przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o.. w dowolnym czasie jego trwania.
25. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
26. Zakup biletu na wybrany obiekt oznacza akceptację regulaminu obowiązującego na danym obiekcie. Regulaminy te dostępne są na stronie www.ars.plock.pl, na stronach obiektów oraz w kasach stacjonarnych.

Reklamacje i zwrot biletów
1. Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy sesja nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanej sesji. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
2.Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
3 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy ars@ars.plock.pl

Ochrona danych Kupującego
1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez ARS Sp. z o.o. wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ars.plock.pl należącej ARS Sp. z o.o. nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
3. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
4. Wszystkie informacje na temat harmonogramu sesji, cennika oraz godzin pracy opublikowane zostały na stronie www.ars.plock.pl.
5. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie sesji.
6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.ars.plock.pl.
7. Obiekty obsługiwane przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o. mogą być obiektami monitorowanym. Zakup biletu on-line oraz w kasie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o.  jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.
8. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o  z siedzibą w Płocku, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci elektronicznej.
9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółka  z o.o O planowanej zmianie ARS Sp. z o.o.  poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.