Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Licytacja Kościuszki 22 i 22A

  

OGŁOSZENIE

ZARZĄD AGENCJI REWITALIZACJI STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 22 i 22A, na działce o numerze ewidencyjnym 1018o powierzchni 1251 m2,objętej Księgą Wieczystą nr PL1P/00070926/3.

Opis nieruchomości

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1018 o powierzchni 1251 m2 położona w Płocku przy ul. Kościuszki 22 i 22A, usytuowana w centrum Płocka, w sąsiedztwie prokuratury oraz bliskiej odległości od sądu i Urzędu Miasta Płocka. Nieruchomość stanowi działka płaska, nieogrodzona, o kształcie prostokąta. Blisko połowę powierzchni nieruchomości zajmuje zabudowa.

Działka zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi, połączonymi bramą stanowiącymi architektoniczną całość, choć każdy z nich może funkcjonować oddzielnie.

Budynek Kościuszki 22 jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony z wejściem do klatki schodowej z ulicy, natomiast budynek Kościuszki 22 A ma dwie i pół kondygnacji, nie jest podpiwniczony z wejściem do klatki schodowej od strony podwórka.

Zarówno budynek Kościuszki 22 jak i Kościuszki 22 A został wpisany do rejestru zabytków, odpowiednio pod nr 108/518/62 W i 181/1268 W dawnego województwa płockiego i podlegają ochronie prawnej mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym wszelkie prace projektowe jak i budowlane należy zrealizować w sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan, wygląd i odbiór zabytku oraz zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego. Spółka posiada wytyczne konserwatorskie dot. kompleksowej rewaloryzacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 22.

Budynki są w złym stanie technicznym. Objęte są decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 114/2005z dnia 10.06.2005 r. oraz nr 24/2011 z dnia 28.02.2011 r. nakazujące wyłączenie z użytkowania.

Budynki w obecnym stanie posiadają przyłącza do następujących sieci: elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena wywoławcza brutto wynosi 1.100.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł w terminie do 13.02.2019 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

UWAGA:

1. Gminie - Miastu Płock przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Kupujący zobowiązuje się w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży – umowy przeniesienia własności nieruchomości, do wyremontowania nieruchomości i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zobowiązuje się uzyskać pozwolenie na budowę dla powyższego zamierzenia budowlanego w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży – umowy przeniesienia własności nieruchomości.

3. W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone na rzecz Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. prawo odkupu nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.

4. Skorzystanie z prawa odkupu nieruchomości może nastąpić w przypadku, gdy:

1) W terminie 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub

2) W terminie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla wyremontowanej nieruchomości. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. będzie uprawniona wykonać prawo pierwokupu, jeżeli właściciel nieruchomości nie przekaże w ciągu 30 dni od zgłoszenia takiego żądania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla powyższego zamierzenia budowlanego.

5. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży.

6. Prawo odkupu nieruchomości na rzecz Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zostanie ujawnione w księdze wieczystej PL1P/00070926/3 prowadzonej dla ww. nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 11.00.

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.

2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Dowód wniesienia wadium.

4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

Z uwagi na przysługujące Miastu Płock ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia odbycia przetargu. W przypadku, gdy Miasto Płock nie wykona prawa pierwokupu, strony dokonają zawarcia w terminie 14 dni umowy przenoszącej własność nieruchomości.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie

Wytyczne konserwatorskie

Ekspertyza Kościuszki 22