Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Dostawa agregatu chłodniczego do obsługi lodowiska o powierzchni 540 m kw.

 

Płock: Dostawa agregatu chłodniczego do obsługi lodowiska o powierzchni 540 m kw.
Numer ogłoszenia: 86220 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. , ul. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3666150, faks 24 3666150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa agregatu chłodniczego do obsługi lodowiska o powierzchni 540 m kw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie przetargowe obejmuje dostawę nowego lub używanego (rok produkcji 2015 lub 2016) agregatu chłodniczego do obsługi lodowiska o powierzchni 540 m2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu chłodniczego - nowego lub używanego, który będzie służył do obsługi lodowiska o wymiarach 18 m x 30 m. Agregat chłodniczy musi spełniać następujące wymagania 1. Agregat - kompaktowy, całość jako element stacji chłodniczej. 2. Urządzenie nowe lub używane - rok produkcji 2015 lub 2016 - w przypadku dostawy urządzenia używanego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego nienaganny stan techniczny agregatu oraz zagwarantowania minimum 24-miesiecznego okresu gwarancji. 3. Moc chłodnicza minimum - 127 kW, 4. Urządzenie musi posiadać min. 2 stopnie regulacji: 50%-100% 5. Urządzenie musi posiadać min. 3 wentylatory 6. Urządzenie musi posiadać przyłącze hydrauliczne DN 100 7. Wymiary agregatu - ze względu na ograniczenia wynikające z miejsca użytkowania - nie mogą przekroczyć wymiaru 4,30 m x 1,80 m (dł. x szer.) 8. Wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące pracą układu muszą znajdować się w szafie sterowniczej 9. Na obudowie musi być umieszczony wyłącznik alarmowy 10. Wymagane parametry techniczne agregatu min. 2 sprężarki tłokowe czynnik chłodniczy: glikol etylenowy 35% minimalny wymagany przepływ glikolu 41,0 m3/h Przedmiot zamówienia będzie funkcjonował z lodowiskiem mobilnym o powierzchni 540 m2, do temperatury zewnętrznej +100C Zamawiający dysponuje podłączeniem energii elektrycznej: 70 kW i zabezpieczeniem 180 A W ofercie wymagany jest opis oferowanego urządzenia, numer seryjny, rok produkcji potwierdzony przez producenta, karta katalogowa producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, Certyfikat CE i inne stosowne dla tego typu urządzeń. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego, tzn. 09-412 Nowe Proboszczewice, ul. Akacjowa 4..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - zał. nr 1 Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi, (patrz Rozdział III pkt 8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 97
  • 2 - termin dostawy agragatu - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ars.plock.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Stary Rynek 5 lok. 6 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 12:30, miejsce: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Stary Rynek 5 lok. 6 A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie