Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Rada  Nadzorcza  Agencji  Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

 

 Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 lok 6a.

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania  - do dnia 31 marca 2024 roku.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 • Badaniu podlegać będzie: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych;
 • Firma audytorska posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych;
 • Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat , w tym przedsiębiorstw w branży, w której działa Spółka;
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, rozpatrującej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
 • Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi,
  w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę umowy.

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o oferencie, w tym:
 • nazwę firmy i siedzibę firmy audytorskiej,
 • formę prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
 • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
 • wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie;
 • Oświadczenie firmy audytorskiej oraz członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu wymogów niezależności określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.2020.1415) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • Opis dotychczasowego doświadczenia firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych, wykaz podmiotów gospodarczych, w których firma audytorska przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat;
 • Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników (jeśli to będzie konieczne) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe podlegające badaniu  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji oraz  przekazywania do wiadomości  Rady  Nadzorczej  sporządzonych informacji  w formie tzw. listów intencyjnych o problemach w systemie rachunkowości  Spółki;
 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że firma audytorska jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Cenę jednostkową netto plus podatek vat za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 • Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji;
 • Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

Podstawowymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

 • kryterium I – cena oferty netto – 60%,
 • kryterium II – doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych w podmiotach z branży, w której działa Spółka – 40%

Znajomość branży oceniana jest na podstawie liczby jednostek sektora komunalnego, których badanie sprawozdań finansowych oferent przeprowadził w ciągu ostatnich trzech lat.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Ponadto zastrzega sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Oferentami.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 68 48 – Główny Księgowy Spółki  Marzena Malinowska lub e-mail: marzena.malinowska@ars.plock.pl

 Oferty na przeprowadzenie badania należy składać w terminie do dnia 31 października 2023 roku do  godz. 12:00.  Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów:

 • osobiście w siedzibie spółki: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock, sekretariat, III piętro,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres siedziby spółki: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. za 2023 rok”
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ars@ars.plock.pl

O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania  oraz  niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2023 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 5 dni roboczych po posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostanie wybrana oferta, powiadomi drogą mailową Oferentów o wyborze oferty.

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                                          Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

 

Protokół z otwarcia ofert