Przetargi


Ogłoszenia o przetargach

Licytacja Kwiatka 55

OGŁOSZENIE

ZARZĄD  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 55, na działce o numerze ewidencyjnym 435, objętej Księgą Wieczystą nr PL1P/00081030/5.

Opis nieruchomości

 

             Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 435 o powierzchni 1406 m2 położona w Płocku przy ul. Kwiatka 55. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalnej w zwartej zabudowie segment-kamienica, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 426 m2 natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 759,20 m2. Nieruchomość składa się z 3 części: frontowej, oficyny wschodniej i oficyny zachodniej, wybudowana jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynki są w złym stanie technicznym – częściowo do rozbiórki, częściowo do generalnego remontu. Objęte są decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 60/2010z dnia 28 lipca 2010 r. nakazującą wyłączenie z użytkowania.

 

Budynek w obecnym stanie posiada przyłącza do następujących sieci: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania – FORTUM.

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Cena  wywoławcza brutto wynosi 900.000,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł w terminie do 18.10.2018 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 19 października 2018 r. o godz. 11.00.

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.
  2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Dowód wniesienia wadium.
  4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

 

Z uwagi na przysługujące Miastu Płock ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia odbycia przetargu. W przypadku, gdy Miasto Płock nie wykona prawa pierwokupu, strony dokonają zawarcia w terminie 14 dni umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.