Pytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Synagogalnej 7A

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Budynek mieszkalno – usługowy wielorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami, przewidziany do realizacji w Płocku przy  ul. Synagogalnej, na działce o nr ewid. 705/1, 707/6, 707/4, 714/14”.
               

W dniu 07.06.2016r. do Zamawiającego, za pośrednictwem faksu, wpłynęły następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

1.       Czy stolarka okienna ma być aluminiowa, w przedmiarze brak pozycji dotyczących stolarki aluminiowej są natomiast pozycje w zakresie stolarki PCV. W zestawieniu i części opisowej Projektu budowlanego jest stolarka aluminiowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie materiałów przetargowych.

2.       Czy na froncie budynku ma być płyta HPL, zgodnie z częścią opisową i rysunkową Projektu budowlanego. W przedmiarze całość elewacji jest projektowana jako ocieplenie BSO. Prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie dokumentacji.

3.       Biorąc pod uwagę gabaryty wiertnicy zdolnej od odwiertów 10 metrowych i konieczność zatopienia zbrojenia pala, jak Zamawiający planuje zapewnić możliwość dojazdu na teren budowy pojazdów ponadgabarytowych.

4.       Czy wykonanie prześwitu bramnego w budynku i konieczność wyparcia w tym miejscu szalunku, może doprowadzić do uniemożliwienia wjazdu na posesję za planowanym budynkiem, i czy taka sytuacja jest dopuszczalna czy też należy uwzględnić i wycenić metody nieograniczające dojazdu do posesji za planowanym budynkiem.

5.       Jaka jest przewidywana częstotliwość narad koordynacyjnych?

6.       Czy kontrakt należy ubezpieczyć od ryzyk budowlano-montażowych (CAR)? Jeżeli tak to czy należy uwzględnić ryzyka podnoszące wysokość składki np. strefa oddziaływania skarpy wiślanej?

7.       Czy Zamawiający może obniżyć wysokość należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek z 10% na 5%. Obniżenie wysokości zabezpieczenia ma wpływ na cenę oferty, gdyż niższe NWK i UWiU obniża koszty jego uzyskania?

W związku z powyższym Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zgodnie                                  z art. 38 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164) odpowiada                     co następuje:

Ad.1. Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Rozdział IV ust. 1, podstawą skalkulowania przez Wykonawcę ceny ryczałtowej za roboty budowlane mają być przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę i sporządzone w oparciu o przekazane projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż, specyfikacje techniczne, SIWZ oraz wizję lokalną na obiekcie. Zgodnie z zapisami OPZ, Rozdział IV ust. 3, przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.

Według części opisowej i rysunkowej Projektu Budowlano – Wykonawczego Zamiennego oraz zmian wprowadzonych rewizją, zaprojektowano aluminiową stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową.

Ad.2. Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Rozdział IV ust. 1, podstawą skalkulowania przez Wykonawcę ceny ryczałtowej za roboty budowlane mają być przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę i sporządzone w oparciu o przekazane projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż, specyfikacje techniczne, SIWZ oraz wizję lokalną na obiekcie. Zgodnie z zapisami OPZ, Rozdział IV ust. 3, przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.

Według części opisowej i rysunkowej Projektu Budowlano – Wykonawczego Zamiennego oraz zmian wprowadzonych rewizją, zaprojektowana elewacja frontowa budynku od strony ul. Synagogalnej wykończona będzie panelami swisspearl na ruszcie oraz tynkiem elewacyjnym.

Ad.3. Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 4 pkt. 8 Wzoru Umowy, Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego, aż do zakończenia prac, Wykonawca poniesie koszty zajęcia pasa drogowego.

Ad.4. Ze względu na ustanowioną notarialnie służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 705/1 dla sąsiednich nieruchomości, należy uwzględnić metody nieograniczające dojazdu do posesji za planowanym budynkiem. Istnieje jednak możliwość tymczasowego ograniczenia ruchu (do 10 dni) na  czas prowadzenia robót ziemnych, fundamentowania, prac szalunkowych lub betonowania stropu parteru.

Ad.5. Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 4 pkt. 37 Wzoru Umowy, Kierownik budowy wraz z kierownikami robót wszystkich branż jest zobowiązany do uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na terenie budowy.

Ad.6. Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 4 pkt. 34 Wzoru Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. Jeżeli Wykonawca i Ubezpieczyciel Wykonawcy widzą potrzebę uwzględnienia ryzyka w postaci np. strefy oddziaływania skarpy wiślanej, zależy to wyłącznie od ich decyzji. W ocenie Zamawiającego, a również w interesie Wykonawcy, ubezpieczenie ma być skuteczne.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.