Pytania do przetargu nieogrniczonego na roboty budowlane- przebudowa kamienicy Grodzka 1

Pytania i odpowiedzi:

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową – szalet miejski, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 726/5”

                   W dniu 06.02.2016 r. do Zamawiającego za pośrednictwem faxu wpłynęły następujące pytania dot. przedmiotowego postępowania przetargowego:       

czy opracowany wzór na ilość punktów z tytułu terminu wykonania prac jest właściwy?
czy istnieje możliwość zajęcia pasa drogowego (chodnik) przez cały okres wykonywania prac budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych?
po czyjej stronie będą koszty zajęcia pasa drogowego?
 

W związku z czym Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiada co następuje:

 

Ad. 1. doprecyzowany został wzór dotyczący terminu jako kryterium oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

 

        T min

T = ---------- X 20 pkt

         T o

gdzie:

          T min - termin minimalny (106 dni)

          T o – termin wykonania oferty ocenianej (w dniach – przedział od 106 dni do 136 dni)  

 

Pozostałe wyliczenia pozostają bez zmian.

 

Ad. 2  wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego leży w gestii Miejskiego Zarządu Dróg,

Ad. 3 koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszt ewentualnego projektu czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. XIII pkt 6), zapisami opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. III pkt 28, 29) oraz zapisami zawartymi we wzorze umowy (§ 4 pkt 28, 29), leżą po stronie Wykonawcy.

 

Jednocześnie Agencja Rewitalizacji Starówki „ARS” Sp. z o. o. informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: www.ars.plock.pl znajduje się informacja dotycząca możliwości okazania nieruchomości Grodzka 1.