Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015r.

Płock, dnia 23.09.2015r.

Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

z siedzibą w Płocku zaprasza uprawione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 19, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 19.

Oferty na przeprowadzenie badania należy składać lub przesyłać do Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o." w terminie do dnia 19 października 2015 roku. Obowiązuje data wpływu do Spółki. (Adres do korespondencji od dnia 05.10.2015r. Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock)

Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Od biegłego rewidenta oczekuje się przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Oferta musi zawierać w szczególności:

  1. Informację o ofercie, w tym o: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz wykaz podmiotów przebadanych w każdym z ostatnich trzech lat,
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym,
  3. Cenę za przeprowadzenie badania i sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz warunki płatności,
  4. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, że zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki nastąpi do dnia 31 marca 2016 roku,
  5. Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Ponadto od biegłego rewidenta wymaga się uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (jeśli to będzie konieczne) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ; podlegające badaniu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, oraz przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych informacji w formie tzw. Listów intencyjnych o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2015 roku w siedzibie Spółki.

Z poważaniem
Zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.