Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018

 

    Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 5 lok 6a przedłużyła termin składania ofert i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

              Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 lok 6a.

Oferty na przeprowadzenie  badania należy składać lub przesyłać  do  Spółki  w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie  sprawozdania finansowego  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. za 2018 rok” w terminie do dnia 6 listopada 2018 roku do godz. 12.00.  Obowiązuje data wpływu do Spółki.

               Oferty złożone po upływie terminu do ich składania  oraz  niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

               Od biegłego rewidenta  oczekuje się  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

               Oferta podmiotu przystępującego musi zawierać w szczególności:

 1. Informację o ofercie,  w tym o:
 • formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;
 • potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu;
 • informację o liczbie  zatrudnionych  biegłych  rewidentów;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat , w tym przedsiębiorstw w branży, w której działa Spółka;
 • poświadczoną za zgodność – kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności;
 1. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie, posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 3. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
 4. Cenę netto za przeprowadzenie  badania   i  sporządzenie   pisemnej  opinii  o badanym sprawozdaniu   finansowym  wraz  z raportem  z badania tego sprawozdania oraz warunki płatności,
 5. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania   finansowego z zastrzeżeniem, że zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki nastąpi do dnia 31 marca 2019 roku
 6. Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.

 

Podstawowymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

- kryterium I – cena oferty netto – 80%,

- kryterium II – doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych w podmiotach z branży, w której działa Spółka – 20%

Znajomość branży oceniana jest na podstawie liczby jednostek sektora komunalnego, których badanie sprawozdań finansowych oferent przeprowadził w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Ponadto od biegłego rewidenta wymaga się uczestnictwa w posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego  Zgromadzenia  (jeśli to będzie konieczne)  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe podlegające  badaniu  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, oraz  przekazywania do wiadomości  Rady  Nadzorczej  sporządzonych informacji  w formie tzw. listów intencyjnych o problemach w systemie rachunkowości  Spółki.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 68 48 – Główny Księgowy Spółki – Marzena Malinowska

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                         Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                         Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.