Badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

               Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 5 lok 6a przedłużyła termin składania ofert i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

              Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 lok 6a.

              Oferty na przeprowadzenie  badania należy składać lub przesyłać  do  Spółki  w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie  sprawozdania finansowego  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. za 2017 rok” w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku do godz. 12.00.  Obowiązuje data wpływu do Spółki.

               Oferty złożone po upływie terminu do ich składania  oraz  niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

               Od biegłego rewidenta  oczekuje się  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

               Oferta podmiotu przystępującego musi zawierać w szczególności:

 1. Informację o ofercie,  w tym o:
 • formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;
 • potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu;
 • informację o liczbie  zatrudnionych  biegłych  rewidentów;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat , w tym przedsiębiorstw w branży, w której działa Spółka;
 • poświadczoną za zgodność – kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności;
 1. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie, posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 3. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
 4. Cenę netto za przeprowadzenie  badania   i  sporządzenie   pisemnej  opinii  o badanym sprawozdaniu   finansowym  wraz  z raportem  z badania tego sprawozdania oraz warunki płatności,
 5. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania   finansowego z zastrzeżeniem, że zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki nastąpi do dnia 31 marca 2017rok
 6. Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.