Badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Rada Nadzorcza Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 5 lok 6a, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

              Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS  Sp. z o.o. z siedzibą w  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 lok 6a.

              Oferty na przeprowadzenie  badania należy składać lub przesyłać  do  Spółki  w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie  sprawozdania finansowego  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. o.o. za 2017 rok” w terminie do dnia 25 października 2017 roku do godz. 12.00.  Obowiązuje data wpływu do Spółki.